Dialogmøter med Tønsberg kommune

Dialogmøte 17. november 2021

Dialogmøte for velforeninger i Tønsberg Onsdag 17.november kl. 18.00-20.00 Støperiet, Rambergveien 11, Kaldnes

18.00 Ordfører Anne Rygh Pedersen ønsker velkommen 
18.05 Presentasjon av ny kommuneplan og arbeid med arealdel 
18.25 Hvordan har innbyggerne medvirket i arbeidet med kommuneplanen? 
18.40 Status kommune-økonomi 
18.55 Spillemidler til nærmiljøanlegg 
19.05 Plan for friluftslivets ferdselsårer 
19.15 Dialog og spørsmål 
Tenk gjennom før du kommer: På hvilken måte kan velforeningene spille en rolle i utviklingen av lokalområdene? 
20.00 Slutt

Invitasjon til Dialogmøte 2021

Velforeningene er varmt velkommen til årets DIALOGMØTE  med kommunen

 

onsdag 3. mars 2021 kl. 18.00

 

Dialog og kontakt med velforeningene er viktig og på nytt inviterer vi alle velforeninger i Tønsberg og Re til et dialogmøte.

Programmet for møtet ser slik ut:

18:00 Velkommen til dialogmøte

v/ordfører Anne Rygh Pedersen

18:05 Status for arbeid med kommuneplanen og medvirkning

v/ Magnus C. Martin

18:20 Innbygger-app – status og videre utvikling   

v/ Kristian Jahren Øvretveit

18:35 Kommuneøkonomi – utfordringsbildet fremover

v/Rådmann Egil Johansen

18:50 Pause

19:00 Status for arbeid med nærdemokrati

v/ Elisabeth S. Paulsen

19:10 Diskusjon i grupper: Hvordan kan velforeningene bidra til å skape

Bomiljøer hvor folk opplever trivsel og tilhørighet? 

19.30: Kort oppsummering fra gruppene

19.40: Åpen post – spørsmål fra deltakerne

19.55: Avslutning – pause og over til årsmøte for Fellesrådet

20.00: Årsmøte Velforeningenes Fellesråd, se egen innkalling og sakspapirer.

            Avslutning og vel hjem

 Påmelding:

For at vi skal sikre gjennomføring av møtet så har vi valgt å legge møte til den digitale plattformen Zoom. For at vi skal få sendt deg en link til møtet så må du melde deg på via kommunens hjemmeside – det gjør du ved å klikke på denne  linken:

  https://www.tonsberg.kommune.no/aktuelt/invitasjon-til-dialogmote-for-velforeninger-i-tonsberg.18243.aspx

Frist for påmelding er 1.mars

 

Vel møtt!!


Referat fra Dialogmøte 2019

    REFERAT FRA DIALOGMØTET MED VELFORENINGENE 20.november 2019 i Tønsberg Rådhus

    24 velforeninger i Tønsberg og Re var representert

Tilstede fra velforeningene : 

Husøy vel – Dag Tenold

Sandeåsen vel  - Jon Fjeld

Kaldnes Brygge vel – Tor Walle og Alf Robert Johansen

Træleborg vel – Sturlar Stener

Snarveien vel – Bjørnar Leirdal

Kanalen vel – Thorleif Høye

Sørbyen vel og Kanalen vel – Torunn Simmelhag og Øivind Røed

Husvik vel – Tom Åge Jacobsen, Terje Gran, Thorleif Holm-Olsen og Olav Fossgard

Fjerdingen vel – Lars Egeland og Ragnhild Aagesen

Volden vel – Nils J. Rønning

Gretteåsen vel – Lars Jørgen Ormestad

Hogsnes/Bjellandåsen vel – Thale Holm og Veronica Larsen

Skallevold vel – Jan Müller-Nilsen og Silje Eide

Råelåsen vel – Kathinka Weyns

Solvang og Midtløkken vel – Jan Ove Nesse

Sem velforening – Lone Andersen

Stangsåsen vel og Fellesrådet – Eyvin Bjørnstad

Nordbyen vel og Fellesrådet – Jens Kaurin

Teglhagen vel – Ole Junge

Borgen og Ulvika vel – Tor Steinar Edland

Presterødåsen vel – Ellen Marie Hansen, Stein Breyholtz og Njåll Helgi Johnson

Teglhagen vel – Hege S. Kolsvik

Sørbyen vel – Arne Thorvik  

57 velforeninger i Tønsberg og i Re ble invitert til møtet.

 Fra Tønsberg kommune :

Ordfører Petter Berg

Ordfører Anne Rygh Pedersen

Varaordfører Bent Moldvær

Rådmann Egil Johansen

Rådgiver Ingvild Hersvik

Driftsleder Oddbjørn Myhren

Virksomhetsleder i Re kommune Elisabeth Paulsen

Kommuneplanlegger Emilie Bue Lassen

Seniorrådgiver Jan Petter Bergan

 

Fra 1.januar 2020 er Ingvild Hersvik tjenesteleder for KULTUR. Emilie Bue Lassen er å finne i virksomhet folkehelse, stedsutvikling og klima. Elisabeth Paulsen skal arbeide med nærdemokrati i stab hos kommunalsjefen for kultur, folkehelse og integrering.

 

Dialogmøtet med velforeningene ble arrangert for 8. gang.

Ordfører Petter Berg ønsket velkommen og vektla velforeningenes rolle og ansvar i nærmiljøene.

Han presiserte at det er viktig at velforeningene tar initiativ og holder en god dialog med Tønsberg kommune.

 

Nærdemokrati og velforeningene

Bent Moldvær og Ingvild Hersvik innledet.

Utredning om å styrke nærdemokratiet er lagt fram. Utredningen ligger på nettsiden til Tønsberg kommune.

 

Hvordan arbeide med stedsutvikling ?

Emilie Bue Lassen innledet om stedutviklingsarbeidet på Sem og på Vear. Mulighetsstudiene og planene har overføringsverdi til andre nærmiljøer i Tønsberg kommune.

Er du interessert i presentasjonen, ta kontakt med emilie.bue.lassen@tonsberg.kommune.no 

Lone Andersen fra Sem velforening fortalte om stedsutvikling på Sem  

Elisabeth Paulsen orienterte om at hun fra 1.1.20 vil arbeide med nærdemokrati 

Svar fra Velforeningenes fellesråd

Jens Kaurin la fram synspunkter og ideer til økt engasjement og deltakelse. Fellesrådet fokuserer på å delta tidlig nok i planprosesser og foreslår at velforeningene inviteres tidlig inn.  En tradisjonell «høring» er kanskje for seint i prosessen ?

Fellesrådet fremmet flere forslag som ble oversendt direkte til rådmannen.

 «Vi er klare»

Rådmann Egil Johansen orienterte om kommunesammenslutningen mellom Re og Tønsberg fra 1.januar 2020. Vi er klare,  og prosessen går for fullt. Han orienterte om flere økonomiske utfordringer i den nye kommunen. Fysisk flytting av en rekke virksomheter vil skje i uke 50.

 Under ÅPEN POST ble følgende tatt opp :

 Flere ønsket er kontinuerlig dialog med Tønsberg kommune. Særlig etter at velforeningenes årsmøte.

Fjerdingen vel spurte om hvilke planer det er for den nedlagte barnehagen i Fjerdingen ? Velforeningen vil samarbeide om bygningsmassen.

Presterødåsen vel spurte om konkretisering av trygghetsskapende tiltak for barn iht visjonen om -

- der barn ler

Teglhagen vel synes det er vanskelig å engasjere folk til f.eks dugnad. Ønsker at kommunen hjelper foreningene til å bli mer synlige. Velforeningen ønsker mobilisering når BaneNord starter opp plan-arbeidet med ny jernbanetrasè.

Hogsnes vel har mange saker på gang. Vil ha svar på hva som skjer med skolen ( som står og råtner...) Vil også ha svar på mangel på vedlikehold i barnehagen. I forbindelse med bygging av et nytt sykehjem vil belastningen på veinettet bli stort og farlig. Ved vaktskifte på sykehjemmet vil 80-100 biler være i aksjon.

Husøy vel spør om planene for Ole III eller Ole IV i 2020.

Træleborg vel spør om bypakken, ny utredning ?, hva skjer ?

Snarveien vel spør om planene for «Velleskogen» og planlegging av ny vei inn og ut ?

 Dessverre ble tiden til åpen post for kort.

 Fellesrådet takket Petter Berg for samarbeid i mange år.

  Ordfører Anne Rygh Pedersen takket for møtet og understreket dialog og engasjement. Hun håpet på et godt samarbeid med velforeningene, til beste for alle innbyggere i nye Tønsberg kommune. 

Referent: Jan Petter Bergan


Dialogmøte 2019

    Dialogmøtet for 2019 holdes onsdag 20. november kl.18.30 i bystyresalen på Tønsberg Rådhus. Innkalling kommer i begynnelsen av november    

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel