FORMÅL FOR VELFORENINGENES FELLESRÅD TØNSBERG

Tegning av gamle Slottsjellet

FORMÅL

  1. Bidra til at velforeningene lokalt bidrar til å utvikle sitt boområde og legger grunnlaget for at naboer blir kjent med hverandre.
  2. Bidra til at velforeninger samarbeider om felles interesser og prosjekter.
  3. Legge til rette for at Tønsberg kommune styrker kontakten med innbyggerne, f.eks. gjennom medvirkning i utviklingen av lokalsamfunnet.


Velforeningene i Tønsberg representerer lokalsamfunnet i forhold til kommunen. Det innebærer at den enkelte velforening, hver innen sitt distrikt, er gitt status som det primære samarbeidsorgan for kommunen når det gjelder saker som berører det ytre miljø eller på annen måte er av spesiell interesse for lokalbefolkningen.

I saker av felles interesse for flere distrikter, kan  Velforeningenes Fellesråd koordinere 
saksbehandlingen for velforeningene. 

I saker hvor det ikke er en velforening, kan Fellesrådet påta seg saken eller forsøke å opprette en velforening i det området som er berørt.


Fellesrådet skal være bindeledd mellom velforeningene og talerør i spørsmål og saker av prinsipiell betydning og generell karakter og
skal aktivt arbeide for at det foreligger et hensiktsmessig avtaleverk mellom velforeningene og kommunen på alle områder som er av
betydning og interesse for lokalbefolkningen. 

Fellesrådet tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for velforeningene i den utstrekning vedtektene, årsmøtet, styrets bestemmelser og ressurser tillater dette. 

Utover dette henvises det til
Samarbeidsavtalen med Tønsberg Kommune og Vedtekter for Fellesrådet.


 DRIFT OG ØKONOMI.
DET TAS SIKTE PÅ Å DRIVE VELFORENINGENES FELLESRÅD MED LAV MEDLEMSKONTIGENT OG KOMMUNALT ÅRLIG TILSKUDD.
VI ØNSKER AT ALLE VELFORENINGER I TØNSBERG BLIR MEDLEMMER I VELFORENINGENES FELLESRÅD TØNSBERG.

 

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel