LAG ANALYSE AV NÆRMILJØET FOR DIN VELFORENING

FORSLAG TIL ANALYSE AV VELFORENINGENS NÆRMILJØ

Det er viktig med reell medvirkning. Barn og unge kan ha andre perspektiver enn voksne.

Hva er viktig i ditt nærmiljø?

Sjekk hvilken lokal informasjon kommunen har som grunnlag for planarbeidet

Er det informasjon som bør suppleres?

Viktige friarealer

Stier og snarveier

Farlige steder

Farlig trafikk

Ønsker

Hva kan gjøres for å utvikle nærmijøet? Og hvordan kan vi bidra til å gi kommunen et godt grunnlag for planprosessene?

Analyse av nåsituasjonen i boområdet ?

Hva er bra og verdifullt i ditt boområde slik det er i dag ?

Hvilke mangler kan trekkes fram ?

Eksempler på vellykkede arrangementer i din velforening ?

Framtid for boområdet ?

Hva ønsker dere i forhold til utvikling i boområdet?

Er det noe barn og unge kan involveres i?

Styrets organisering, komiteer og utvalg – og arbeidsmåter

Kan dette forbedres ?

Hvordan innkalles beboerene, inkl. barn og ungdom, til arrangementer og møter ?

Har din velforening e-postadresser til alle beboerene, inkl barn og unge?

Informasjon på epost fortløpende – eller hjemmeside / facebook ?

Info på e-post hvert kvartal i tillegg til innkalling til arrangementer og møter ?

Hvilke forventninger har de lokale velforeningene til Fellesrådet?

Hva kan velforeningene bidra med?

Hvor kan vi fortette og hva må bevares? (bomiljøer, populære lekeområder/rekreasjonsområder etc.)

Hva er viktige verdier/kvaliteter å ta vare på i deres nærområde?

Er det spesielle problemområder knyttet til støy, trafikk, stier, grøntområder, utesteder, kollektiv, trafikksikkerhet etc.?

Prioriter og vær tydelig!

 

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel