VELFELLESTBG.COM

AVTALE OM MEDVIRKNING MED TØNSBERG KOMMUNE

MEDVIRKNING UTBYGGINGSOMRÅDER

MEDVIRKNING UTBYGGINGSOMRÅDER

Referat fra møte med Tønsberg Kommune og Velforeningenes Fellesråd vedrørende medvirkning 26.02.2015

Tilstede: Oddbjørn Myren(Driftsingeniør-Park)(Rune Gjerden (Byingeniør) fra Bydrift, Ståle Sørensen(arealplanlegger) Rita Regbo (Plan og arealsjef) fra Kommuneutvikling, Ulf Dahl(leder)  Eyvin Bjørnstad(sekretær) fra Velforeningenes Fellesråd Tønsberg.

Bakgrunn for møte: Kommunen har fått en henvendelse fra Velforeningens Fellesråd vedrørende medvirkning. Hva kan Fellesrådet bidra med og komme med innspill til og Intensjonene i Plan og Bygningsloven og Folkehelseloven i henhold til medvirkning, og hvordan sikre enda bedre medvirkning.

Innledning ved Fellesrådet: Fellesådet er veldig fornøyd med soneinndeling i arealdelen (på områder), ønsker tilsvarende ift kategorisering av lekeplasser ift samme soneinndeling.

Bydrift har en annen inndelig basert på arbeidsroder ift klipping og vedlikehold. Fellesrådet anser det som hensiktsmessig at kommunen om mulig benytter samme soneinndeling ift samarbeid mellom velforeningene.

Opparbeidelse og utforming av lekearealer: Man må skille på hvilke arealer som skal opparbeides til privat bruk (for sameiet), og hvilke arealer som skal opparbeides og tilrettelegges for offentligheten (eks turstier, friområder, lekeplasser, g/s-veger mv).

Både ny arealdel og byplan har bestemmelser om krav til lekearealer ved utbygging. Se særlig punkt 1.9 og 1.11 i den nye byplanen som skal legges ut til offentlig ettersyn (bystyrebehandles) – her omtales både krav og kvalitet til lek og uteopphold.

Det er interessant for Fellesrådet å uttale seg i de reguleringssakene hvor kravet vurderes å fravikes der det finnes eksisterende områdelekeplass eller nærmiljøanlegg i området, eller der det skal opprettes nye områder.

Behandling av reguleringsplaner:

Reguleringsplaner som legges ut til offentlig ettersyn sendes velforeningene for kommentarer/høring.

Det er viktig at de berørte velforeninger leser og kommer med høringsuttalelse til de punkter de anser er av betydning for egen velforening (eks høyder, trafikk, g-/s-veger, lekearealer mv) slik at kommunen kan vurdere de innspill som kommer før planen skal sluttbehandles.

I de aller fleste reguleringsplaner stilles det krav til utomhusplan, denne behandles ifm byggesaksbehandlingen (her er det ingen høring) og her involveres ikke velforeningen.

Velforeningene kan også uttale seg til varsel om oppstart av reguleringsplaner – tidlig involvering – for å gi innspill til forslagsstiller om hvilke temaer de er opptatt av.

Kommunen kan ifm oppstartsmøter som en generell regel oppfordre forslagsstiller til å kontakte Fellesrådet (post@velfellestbg.com) for å få innspill i en tidlig fase som videreformidler til aktuelle velforeninger.

Utomhusplaner: Kan kommunen v/byggesak vurdere om man ved større utomhusplaner hvor det skal tilrettelegges for offentlige arealer å sende disse til Fellesrådet til uttalelse?

Når bydrift får utomhusplaner gis de ca 1 ukes uttalelsesfrist, er det mulig å gjøre det samme for Fellesrådet? Kommunen har krav til saksbehandlingsfrister, disse må overholdes.

Toaletter: Bydrift har ansvaret for offentlige toaletter.

Vedlikehold av lekearealer: Bydrift har ansvaret for offentlige lekeplasser. Kommunen samarbeider med velforeningene etter innspill, ta kontakt med bydrift ved behov. Kommunen bidrar så langt det er praktisk og økonomisk mulig. Kommunen ber også om at velforeningene tar kontakt når de planlegger noe.

Konklusjon:

Viktig å sikre best mulig samhandling mellom kommune, velforeninger (innbyggerrepresentanter) og utbygger.

Byplanen skal legges ut til offentlig ettersyn etter bystyrebehandlingen, det vil i denne forbindelse bli invitert til åpent møte, i tillegg til åpent kontor en ettermiddag i uka i høringsperioden. Kommunen oppfordrer velforeningene til å stille opp på åpent møte eller besøke oss på åpent kontor for å få svar på ting man lurer på, og benytte anledningen til å komme med høringsuttalelse der man ser behov for det.

Årsmøtet Fellesrådet: Fellesrådet ønsker at kommunen stiller og kommer med et par gode eksempler på medvirkning i planprosess. Tilsvarende eksempler på samarbeid kommunen/velforeninger ifm lekeplasser.

Tønsberg 26.02.2015

Rita Regbo (referent)

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke ...