VELFELLESTBG.COM

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven

Kanskje den viktigste del av Plan og Bygningsloven for velforeninger er:

§ 5-1. Medvirkning

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

Videre til informasjon om plan og bygnings- loven vedlegger vi derfor lenken om loven fra regjeringen:

http://www.regjeringen.no/upload/MD/Vedlegg/Veiledninger%20og%20brosjyrer/T-1476.pdf

Velforeningenes Fellesråd Tønsberg forsøker etter beste evne å følge med på Arealplaner til uttalelse i kommunen og deretter varsle velforeningene og be om innspill fra velforeningene.

I tillegg er nå Tønsberg Kommune og private utbyggere blitt flinke til skriftlig varsle om planer til vår postboks adresse, som deretter sendes velforeningene til uttalelse.

KOMMUNENS AREALPLANAVDELING.
Hva gjør arealplanavdelingen?

Arealplanavdelingen har ansvar for arealplanlegging i kommunen, herunder kommuneplanens arealdel. Avdelingen behandler reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Gjennom kartportalen og digital plandialog kan alle få tilgang til eksisterende og pågående planer.

KARTPORTAL:
http://kart.tonsberg.kommune.no/webinnsyn/?layout=tonsberg

Hva er en reguleringsplan?
Reguleringsplan er en detaljert plan med tilhørende bestemmelser som regulerer arealbruken innenfor et avgrenset område. Reguleringsplaner baseres ofte på private planforslag, og kommunen utarbeider også egne reguleringsplaner. Det finnes to typer reguleringsplaner: områdeplan og detaljregulering. Reguleringsplaner vedtas av Bystyret.

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke ...